(Bekijk ook de FAQ en de Toegankelijkheidsverklaring)

 • De materialen die via de Rotterdam Branding Toolkit (hierna RBT) ter beschikking worden gesteld, mogen worden gebruikt bij uitingen die leiden tot positieve beeldvorming over Rotterdam als (zakelijke) toeristische bestemming, aantrekkelijke woonstad of aantrekkelijke stad om in te ondernemen, studeren dan wel te organiseren,
  • door iedereen: ter illustratie bij artikelen, nieuwsitems en andere redactionele berichtgeving/producties over Rotterdam (bv. in nieuwsmedia zoals kranten en magazines, en corporate communicatie- en marketing uitingen als websites, brochures, (e-) nieuwsbrieven), zolang de materialen niet gebruikt worden om direct een product of dienst aan te prijzen.
  • door Rotterdam Make It Happen Merkalliantiepartners[1] en Merkpartners[2] en bij Rotterdam Partners officieel aangesloten partners[3]: ter illustratie van corporate communicatie- en marketing uitingen zoals beschreven bij ‘door iedereen’, en daarnaast ter illustratie van campagnes, branded content, in/op fysieke, tijdelijke en plaatselijke promotiematerialen, advertenties, advertorials, en social media ads, zo lang het promotie van Rotterdam betreft (en geen directe product- of dienstaanprijzing is).
 • De materialen die via de RBT ter beschikking worden gesteld, mogen NIET worden gebruikt voor reclame, commercials, merchandising en andere vormen/uitingen met als doel directe product-of dienstaanprijzing (hiermee bedoelen wij commercials, advertenties, acties e.d. die gericht zijn op de verkoop van een specifiek product of een specifieke dienst).
 • De gebruiker heeft alleen een beperkt gebruiksrecht voor genoemde doeleinden en verkrijgt geen eigendomsrecht of recht om de werken door te plaatsen op/in eigen of externe platforms of databases. Intellectueel eigendom van de materialen blijft te allen tijde bij de betreffende auteursrechthebbende(n).
 • Alle gebruik dient vrij te zijn van ideële en/of politieke denkbeelden en doeleinden.
 • De gebruiker is bij ieder gebruik verplicht de naam van de fotograaf/rechthebbende, zoals op de RBT vermeld bij het materiaal, te vermelden.
 • Foto- en videomaterialen, aangeboden op de RBT, mogen niet worden gewijzigd of bewerkt, anders dan een maximale ‘crop’ van 10%. Dit betekent dat een foto met maximaal 10% mag worden bijgesneden. Hierbij mag in geen geval de foto zodanig worden gewijzigd, dat het onderwerp van de totale foto wordt beïnvloed. Voorbeelden van niet toegestane crops zijn: inzoomen op of uitsnijden van (delen van) personen, kunstwerken, architectuur. Voor videomaterialen geldt dat uit de losse, downloadable fragmenten bepaalde shots geknipt mogen worden. Uit gemonteerde videoproducties mogen geen shots/scenes worden geknipt.
 • Voor andere, niet in dit document benoemde vormen van gebruik is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende auteursrechthebbende(n). Rotterdam Partners is in geen geval hierbij geen partij.
 • Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. Rotterdam
  Partners en de Merkalliantiepartners zijn niet aansprakelijk voor deze schade en zijn geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.
 • Rotterdam Partners kan zonder (voor)aankondiging materialen van de RBT verwijderen. Hiermee vervalt per hetzelfde moment het recht voor gebruikers van de RBT op deze materialen. Dit houdt in dat gebruikers van de RBT zo snel mogelijk gebruik en verdere verspreiding van de materialen moeten staken. Het materiaal mag dus niet worden hergebruikt of bijgedrukt, of hierna nog een keer voor iets anders worden gebruikt.
 • Rotterdam Partners is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen van de gebruiker door downloaden en/of gebruiken van materialen, beschikbaar gesteld via de Rotterdam Branding Toolkit.
 • Rotterdam Partners kan de voorwaarden voor gebruik van materialen van de RBT op ieder moment aanpassen zonder vooraf hierover te communiceren. Rotterdam Partners streeft ernaar aanpassingen helder via de RBT te communiceren.
 • Om materialen van de RBT te kunnen downloaden en gebruiken, moet de gebruiker voorafgaand aan de download deze voorwaarden accepteren (‘vinkje aan’) en de volgende gegevens online invullen: e-mailadres en persoonsnaam (verplicht), organisatienaam (optioneel).
 • Rotterdam Partners zal deze door de gebruiker te verstrekken gegevens in geen geval met derden delen, anders dan met de Merkalliantiepartners en alleen indien relevant in het kader van het optimaal functioneren van de RBT. Rotterdam Partners zal deze verstrekte informatie alleen gebruiken indien dit noodzakelijk is om de gebruiker te informeren over belangrijke ontwikkelingen/wijzigingen rond de functionaliteit van de RBT en/of Rotterdam Make It Happen website.

Soundtrack010 

Soundtrack010 is het DNA van Rotterdam vertaald in een track en losse muziekfragmenten. Gemaakt door Rotterdamse componisten, producers en musici. De track en muziekfragmenten zijn voor een periode van 2 jaar vanaf publicatiedatum (8 mei 2020) beschikbaar en te gebruiken tegen dezelfde voorwaarden die gelden voor andere materialen op de Rotterdam Branding Toolkit. Na deze periode van 2 jaar vervalt (per 8 mei 2022) het gebruiksrecht op de tracks en muziekfragmenten. Aanvullend op de bestaande voorwaarden geldt het volgende: ”bewerkingen zijn toegestaan mits op het oor herleidbaar tot het oorspronkelijke materiaal”.

[1] Rotterdam Make It Happen Merkalliantiepartners zijn: de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport.

[2] Rotterdam Make It Happen Merkpartners zijn terug te vinden op de ‘Rotterdam Make It Happen website. Op het moment van opstellen van deze herziene gebruiksvoorwaarden zijn dit: Cruise Port Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, Euromast, Feyenoord, RDM Rotterdam, Rotterdam Ahoy, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rotterdam Port Promotion Council, Rotterdam The Hague Airport en Spido. Hiernaast kan incidenteel het gebruik van het Rotterdam Make It Happen logo worden toegekend aan specifieke organisaties voor een bepaalde tijd. dan spreken we van een ‘Merkfan’ (bijvoorbeeld Delta Cycling Rotterdam). Wijzigingen in deze structuur worden via de Rotterdam Make It Happen website gecommuniceerd.

[3] Rotterdam Woonpartners, Rotterdam Convention & Tourism Partners, Rotterdam Knowledge Partners en Rotterdam Economic Partners.

Mijn selectie